Specialisten in Stamrecht BV’s

Archief - 2017

21 SEPTEMBER 2017

Stamrecht viel in 2007 vrij nadat geen uitkeringen meer waren gedaan

X kreeg in 1991 van zijn werkgever een ontslagvergoeding in de vorm van een stamrecht dat was ondergebracht bij BV Y die sinds 1994 uitkeringen deed aan X. In januari 2007 werd X 65 jaar. In zijn aangiften IB gaf hij de uitkeringen tot en met 2007 aan als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. 

lees meer >

21 SEPTEMBER 2017

Stamrechtvrijstelling niet van toepassing op ná 31 december 2013 ontvangen schadevergoeding

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de stamrechtvrijstelling niet van toepassing is op de schadevergoeding die X van A bv heeft ontvangen. Volgens het hof heeft X de schadevergoeding namelijk niet vóór 1 januari 2014 ontvangen.

lees meer >

02 SEPTEMBER 2017

Ook aandelenrechten in Gouden Handdruk extra belast

De 'Gouden Handdruk' is tegenwoordig extra belast en dat geldt volgens de rechter ook voor aandelenrechten, wat iets anders is dan aandelenoptierechten. 

lees meer >

01 JUNI 2017

Een stamrecht dat is verkregen door ontslag uit een VS dienstbetrekking is geen lijfrente in de zin van het belastingverdrag, aldus de Hoge Raad. Is sprake van pensioen of mag Nederland heffen op grond van artikel 16 van het verdrag?

In deze zaak ging het om een Nederlandse man die ruim 13 jaar in de VS woonde en werkte waarna hij werd ontslagen. Hij repatrieerde naar Nederland en ontving een ontslagvergoeding in de vorm van een recht op periodieke uitkeringen, welke hij onderbracht in een stamrecht B.V.

lees meer >

23 MEI 2017

Heffingsrecht loonstamrecht komt aan Nederland toe

Krijgt een inwoner van Nederland een ontslagvergoeding van een in Nederland gevestigde werkgever? En heeft deze ontslagvergoeding ook betrekking op de periode dat de inwoner in het buitenland werkzaam was? Dan is de afkoopsom in Nederland belast als deze niet ten laste is gekomen van een in het buitenland gevestigde werkgever, vaste inrichting of vast middelpunt.

lees meer >

22 FEBRUARI 2017

Belastingdienst hoeft vpb-dossier niet te checken voor opleggen aanslag IB

Bij het opleggen van een aanslag IB hoeft de inspecteur alleen het (digitale) dossier te raadplegen met de aangiften en andere gegevens met betrekking tot de heffing van IB van de desbetreffende belastingplichtige. Er is geen verplichting (digitale) dossiers van andere belastingplichtigen of belastingen te raadplegen.

lees meer >

03 FEBRUARI 2017

Goudenhanddrukstamrecht en echtscheiding

Man en vrouw zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden. In het kader van de echtscheiding twisten zij over de vraag of het goudenhanddrukstamrecht van de man, onder het te verrekenen vermogen valt.

lees meer >