Specialisten in Stamrecht BV’s

Archief - 2015

28 JULI 2015

Jurisprudentie
Stamrechtverplichting moet ondanks wijzigingsmogelijkheid naar een rekenrente van 4% worden gewaardeerd

Een BV heeft haar stamrechtverplichting tot periodieke uitkeringen per balansdatum gewaardeerd met inachtneming van een rekenrente van drie procent. De Inspecteur heeft dit gecorrigeerd. De rekenrente moet 4 procent bedragen.
Rechtbank Den Haag (nr. 14/1723, niet gepubliceerd) stelde de Inspecteur in het gelijk.
In hoger beroep oordeelt ook Hof Den Haag dat de rekenrente 4 procent moet bedragen. De hier aan de orde zijnde stamrechtverplichting is "een soortgelijke verplichting" als bedoeld in artikel 3.29 van de Wet IB 2001.

lees meer >

18 MEI 2015

Stamrechtverplichting en verevening pensioenrechten

Stamrechtverplichting valt niet onder de werking van de Wet Verevening Pensioenen bij Scheiding
Man en vrouw hebben een geschil over de vermogensrechtelijke afwikkeling van hun ontbonden huwelijk. Op grond van artikel 1 van hun huwelijkse voorwaarden bestaat tussen man en vrouw geen enkele gemeenschap van goederen. Wel hebben ze afgesproken om jaarlijks hun overgespaarde inkomsten te verrekenen.

lees meer >

6 MEI 2015

Belastingheffing bij uitkering ineens van stamrechtkapitaal vindt plaats over 80% van commerciËle waarde van aanspraak

Een man heeft in 2005 een ontslagvergoeding van € 430.000 van zijn toenmalige werkgever ontvangen. Deze ontslagvergoeding heeft hij zonder heffing van loonbelasting in een stamrecht BV gestort. Het stamrechtkapitaal is in januari 2014 in één keer door de stamrecht BV aan de man uitgekeerd. Dit betreft een bedrag van € 519.964, zijnde het bedrag van de op dat moment in de stamrecht BV aanwezige middelen. De nominale (commerciële) waarde van het stamrecht bedroeg op het moment van afkoop € 546.740.

lees meer >

23 MAART 2015

Ontslagvergoeding was pensioen: Nederland en niet de VS mocht heffen

De in 1949 geboren X was in maart 1977 bij werkgever Y in dienst getreden. In de periode tot april 1997 was hij onder meer uitgezonden naar Schotland en Brunei. In april 1997 werd hij uitgezonden naar de Verenigde Staten (VS) waar hij tot en met 30 september 2010 werkte en woonde. Op 19 oktober 2010 had X zich weer in Nederland gevestigd; hij was toen ongeveer 61,5 jaar. Het dienstverband met Y was op 1 november 2010 met ingang van 12 november 2010 beëindigd.

lees meer >

11 MAART 2015

Beleidsbesluit 3 juli 2014 inzake gedeeltelijke opname loonstamrechten

Op 3 juli 2014 is een nieuw fiscaal beleidsbesluit inzake pensioen en (loon)stamrechten in de Staatscourant gepubliceerd (BLKB2014/0351M). Dit besluit biedt o.m. een belangrijke goedkeuring vooruitlopend op wetgeving voor het (gedeeltelijk) opnemen c.q. afkopen van (loon)stamrechten. Het gaat om het volgende.

lees meer >